«مجتبی باستان» که تاکنون به عنوان جانشین سازمان بسیج دانش‌آموزی فعالیت می‌کرد به عنوان رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی منصوب شد.

پیش از این سرهنگ علی صابرماهانی به عنوان رئیس سازمان بسیج دانش‌آموزی فعالیت می‌کرد.